El passat 1 de març, va començar a funcionar el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual acreditarà no haver estat condemnat per cap delicte d’aquest tipus d’una forma més àgil i senzilla.

El passat 1 de març va entra en vigor el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual es regula mitjançant del Reial Decret 1110/2015.

La creació d’aquest Registre es preveu la Llei de Mesures de Protecció de la Infància, aprovada fruït del Conveni de Lanzarote del Consell d’Europa que Espanya va ratificar el 12 de novembre de 2010.

Aquest Registre permetrà acreditar el requisit legal introduït per la Llei de Mesures de Protecció de la Infància de no estar condemnat per cap delicte d’agressió sexual, a tothom que tingui contacte amb menors en el marc de la seva activitat.

El certificat que expedeix aquest Registre presenta una gran avantatge respecte al certificat d’antecedents penals que estava operant fins ara, ja que només constaran els delictes d’aquest tipus, preservant així el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Més información a:

xarxanet.org/juridic/recursos/tot-el-cal-saber-sobre-el-registre-de-delinquents-sexuals