El departament d’Ensenyament de la Generalitat inclou una casella, en la preinscripció escolar de primària i secundària, per indicar la situación d’acolliment d’el alumne.

Us informem que enguany, en la preinscripció escolar d’educació primària i secundària, el departament d’ensenyament ha inclòs una casella per a indicar la situació d’acolliment de l’alumne.

Des de les associacions s’ha anat reinvidicant de forma continuada el compliment de la llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància pel que fa al seu article 51 (d’escolarització dels infants en situació de desemparament).

Atès que en la resolució de preinscripció no aclareix el procediment exacte d’aquesta casella (amb el sobreentès que els infants en acolliment entraven ara dins les places de NEE tipus B), el departament d’ensenyament ho ha aclarit a instància de les associacions:

“Marcant la casella corresponent a la situació d’acolliment és suficient, no cal marcar a més a més la casella de NEE (però no passa res si es marquen ambdues caselles).

Avui mateix hem enviat a les Comissions de Garanties d’Admissió l’explicació de com cal procedir en aquests casos, concretament els hem dit que tal com especifica l’article 51 de la Llei 14/2010 els alumnes en acolliment tenen un dret preferent a l’escolarització en el centre escolar més adequat a les seves circumstàncies personals i, per això, un cop determinat aquest centre, la Comissió assignarà l’alumne a una de les places reservades per a alumnes amb NEE.

Finalment, prenem nota del vostre suggeriment de per al curs vinent incloure el procediment a la Resolució de preinscripció.”